Đinh tán nhôm

  • Đường kính phổ biến của đinh tán bao gồm: 2.4mm, 3mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm, 5mm, 6mm và 6.4mm. 
  • Chiều dài của đinh tán:  từ 6mm đến 45mm. 
  • Quy cách đinh tán: đinh tán đầu tròn, đinh tán đầu dù, đinh tán lỗ, đinh tán dài, đinh tán rỗng, đinh tán F22 và đinh tán 2 mặt.