Bu lông neo Q345

  • Mật độ vật liệu: 7,85 g/cm3.
  • Độ bền kéo: 470-630 MPa.
  • Cường độ chảy: 345 MPa.
  • Có khả năng hàn tốt.